Start / O GIS-PPN / Regulamin / Kontakt

Warunki Korzystania z Portalu mapowego pn. System GIS Pienińskiego Parku Narodowego

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki korzystania dla Użytkowników geoportalu i aplikacji mobilnej GIS-PPN określają zasady aktywności użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i publicznych, w serwisie internetowym GIS-PPN. System GIS-PPN ma za zadanie usprawnić pozyskanie, gromadzenie, aktualizację, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych. Jest to związane z koniecznością zapewnienia rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i łatwo dostępnych danych związanych z przestrzenią geograficzną celem wspomagania służb parku oraz obsługi potrzeb turystów w zakresie infrastruktury turystycznej i walorów krajobrazowych parku. System obejmuje swoim zasięgiem obszar Pienińskiego Parku Narodowego z otuliną oraz obszar Natura 2000 Pieniny PLC120002.

Portal funkcjonuje pod adresem internetowym www.gis.pieninypn.pl. Dostęp do narzędzi i usług Portalu jest zróżnicowany w zależności od przyznanych uprawnień. Rozpoczęcie korzystania z Portalu mapowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszych dokumencie. Pieniński Park Narodowy dba w miarę możliwości o to, by wszystkie umieszczane w Portalu materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.

Słownik użytych pojęć

Użyte w niniejszych warunkach korzystania określenia oznaczają:

 1. Administrator – pracownik Pienińskiego Parku Narodowego, zarządzający System Informacji Przestrzennej Pienińskiego Parku Narodowego.
 2. Portal mapowy – Portal Systemu Informacji Przestrzennej Pienińskiego Parku Narodowego, dostępny pod adresem www.gis.pieninypn.pl.
 3. PPN – Pieniński Park Narodowy.
 4. Użytkownik Publiczny – osoba korzystająca z Portalu, nieposiadająca uprawnień.
 5. Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która ma założone konto autoryzacyjne w SIP PN oraz której administrator nadał uprawnienia do Portalu (odpowiedni poziom uprawnień, login i hasło).

Dostęp do zasobów Portalu

 1. Zasady dostępu do zbiorów danych za pomocą Portalu oraz korzystania z usług za pośrednictwem Portalu określają następujące przepisy:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40 ust. 3c;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
 2. Prezentowana na Portalu mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może być w szczególności podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych. Przed podjęciem ewentualnych działań prawnych lub faktycznych Użytkownik powinien dokonać weryfikacji uzyskanych danych u dysponentów danych.

Zasady korzystania

 1. Korzystanie z zasobów zbiorów danych Portalu uprawnione jest jedynie w celach niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie na cele własnego użytku osobistego w granicach, jakie określone są przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Portalu w całości bądź częściami, w szczególności zabrania się przesyłania lub udostępniania w/w treści w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) Użytkownik zarejestrowany może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych, a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji. W przypadku określonym w niniejszym ustępie zgłaszający podlega również odrębnym przepisom o odpowiedzialności przewidzianych w stosownych przepisach prawa cywilnego oraz karnego.
 4. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest:
  • wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu,
  • wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

Prawa Autorskie

Zawartość Portalu jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, który stanowi: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki korzystania obowiązują od momentu opublikowania i mogą być zmieniane w całości lub w części. O każdej zmianie warunków korzystania wszyscy Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez stosowną publikację na Portalu.